کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7073
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7073
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
4121
کلاس پرواز
Y