تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6233
کلاس پرواز
Y

ماهان ایرلاین
شرکت هواپیمایی
ماهان ایرلاین
مدل
BAe
شماره پرواز
4531
کلاس پرواز
E